Celami Fundacji jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
2. Pomoc społeczną.
3. Ochronę i promocję zdrowia.
4. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
6. Prowadzenie programów szkoleniowych, informacyjnych, stypendialnych i dotacyjnych;

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a) organizacji szkoleń, kursów;
b) pomocy społecznej;
c) działalności rozrywkowej i rekreacyjnej;
d) wydawania książek, czasopism, periodyków i innej działalności wydawniczej;
e) organizację targów, wystaw i kongresów.