Fundacja „Milon” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

„Indywidualizacja nauczania w SP1 Stargard”.

Cele projektu:

 

Rozwój kompetencji kluczowych u minimum 102 uczniów SP1 Stargard do sierpnia 2019 roku.

Rozwój kompetencji w zakresie wspierania i diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych  u 10 nauczycieli SP1 Stargard do sierpnia 2019 roku.

Podniesienie jakości nauczania w zakresie wspierania i diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych w SP1 Stargard poprzez doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli do rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych SP1 Stargard do czerwca 2018 roku.

 

Efekty projektu:

 

Objęcie szkoleniami z podnoszenia kompetencji w obszarze wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych 10 nauczycieli SP1 Stargard.

 

Objęcie projektem 120 uczniów SP1 Stargard.

 

Przeprowadzenie 759 godzin zajęć specjalistycznych.

 

Przeprowadzenie 495 godzin zajęć warsztatowych.

 

Przeprowadzenie 540 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

 

 

W celu przeprowadzenia kompleksowej indywidualnej diagnozy uczniów oraz wsparcia ucznia w zakresie zdiagnozowanych deficytów fundacja zakupi odpowiedni zakupić sprzęt i pomoce dydaktyczne m in. programy komputerowe do diagnozy i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie: logopedii, komunikacji, wspierania uczniów zdolnych.

 

Wartość projektu:

 

391 468,75 zł

 

Dofinansowanie z

Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

332 748,43 zł.

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.