W ramach projektu „Nowoczesna Edukacja” na który Fundacja „Milon” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w Szkole Podstawowej w Kliniskach Wielkich realizowane są liczne zadania.

W SP Kliniska Wielkie prowadzone są zajęcia  w formie różnorodnych kół zainteresowań -  Szkolne Zielarskie Koło Naukowe, Szkolne Koło naukowe programowania i robotyki, Szkolne Koło naukowe Programowanie i kodowanie na dywanie, Szkolne koło dziennikarskie, Szkolne Koło Programowania Artystycznego, Szkolne Koło Prawne Iustitia, Szkolne Koło Elektronicznej Literatury z Klubem Dyskusyjnym, Szkolne Koło Gier Strategicznych Planszowych. Prowadzone są zajęcia w formie warsztatowej - warsztaty z kompetencji cyfrowych, warsztaty przyrodnicze, matematyczne i humanistyczne. Wszyscy uczniowie klas VII – VIII biorących udział w projekcie mają możliwość brania udziału w doradztwie edukacyjno –zawodowym. Dotychczas w różnego typu zajęciach wzięło udział kilkudziesięciu uczniów. W ramach realizowanych zadań rozwijane są kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku uczniów SP Kliniska Wielkie w obszarach zainteresowań uczniów. Ponadto kształtowane są  u uczniów kompetencje cyfrowe niezbędne na rynku pracy . Podnoszona jest jakość nauczania w zakresie kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

W celu podniesienia jakości nauczania  doposażono szkołę w sprzęt TIK, pracownię przyrodniczą, sprzęt i pomoce dydaktyczne.  Fundacja zakupiła i przekazała Szkole umową darowizny rzeczowej:

1. Wyposażenie pracowni TIK obejmujące 12 komputerów przenośnych (w tym 1 dla nauczyciela) wraz z najbardziej aktualnym oprogramowaniem informatycznym, w tym antywirusowym i blokującym treści niepożądane dla uczniów oraz pakietem Office, 12 słuchawek, szafy- wózka na laptopy oraz serwera i dwóch routerów;

2.     Wyposażenie pracowni do nauki metodą eksperymentu obejmujące 15x mikroskop zasilany z sieci i/lub baterii 1 x mikroskop z możliwością podłączenia do komputera, walizka ekobadacza, Zestaw do badania stanu powietrza; zestaw uczniowski do oczyszczania wody, Zestawy: odczynników chemicznych min. 80 pozycji; szkła laboratoryjnego(fifki, menzurki, pipety, rozdzielacze itp. minimum 30 pozycji); preparatów biol. minimum 100 pozycji, drobny sprzęt laboratoryjny i modele prezentacyjne, Laptop z systemem operacyjnym, programem antywirusowym, pakiet office, tellurium i wiele innych.

3.     Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły -  10 czytników e-booków, 100 książek, gier i innych pomocy dydaktycznych, w tym lektur szkolnych obowiązkowych do biblioteki, wykupiono dostęp do minimum 33 e-booków, zakupiono 10 zestawów drobnych pomocy.

W celu podniesienia jakości pracy szkoły zadbano również o [odniesienie kompetencji nauczycieli. W tym celu nauczyciele wzięli udział w szkoleniach.

Ponadto w ramach projektu utworzono sieć współpracy i doskonalenia nauczycieli. W ramach sieci nauczyciele w zorganizowany sposób mogą współpracować między sobą, w szczególności mają możliwość wymiany informacji i doświadczeń w celu doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności nie tylko „ w realu ”na terenie szkoły, ale co ważne także wspólnie na forum na platformie Internetowej.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.01.2019 r. – 31.08.2020 r.

Wartość projektu: 374 205,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 318 074,25 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.