„Każdy jest kowalem własnego losu” – to zdanie wypowiedział kiedyś Apiusz Klaudiusz (Appius Claudius Caecus). Zdanie to jest bardzo aktualne i można powiedzieć, że jest mottem założenia Fundacji.

Obecnie Fundacja „Milon” skupia się na realizacji działań w dwóch obszarach:

Edukacja – gdzie prowadzimy działania, przy współpracy ze szkołami, w zakresie realizacji dodatkowych zajęć dla uczniów oraz doposażenia szkół. Zajęcia mają charakter uzupełniający do prowadzonych zajęć w szkołach a pomoce dydaktyczne i sprzęt, który dostarczamy do szkół stanowią poważne wzmocnienie bazy merytorycznej.

Seniorzy – gdzie prowadzimy działania na rzecz osób starszych poprzez zwiększanie dostępności do usług: szkoleniowych, doradczych i organizacji wolnego czasu. Współpraca z lokalnymi organizacjami wspierającymi seniorów daje możliwość efektywnego wykorzystania istniejących zasobów lokalnych i realizację usług ściśle związaną z potrzebami osób starszych.

Nasze działania i planowane do realizacji projekty to są  przedsięwzięciami typowymi dla stereotypowego pojmowania organizacji pozarządowych. Fundacja funkcjonuje w obszarze ekonomii społecznej i realizuje przedsięwzięcia, które mają ekonomicznie efektywny charakter. Prowadzona działalność gospodarcza pozwala na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć zapewniając możliwość finansowania wkładu własnego i realizacji działań bez konieczności pozyskiwania środków publicznych z różnych źródeł.

Prezes Fundacji „Milon”
Lidia Sobolewska