Dobiega końca realizowany w Szkole Podstawowej w Grzędzicach  projekt „Podniesienie jakości edukacji SP Grzędzice”.  Fundacja „Milon” uzyskała na ten  projekt dofinansowanie w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Urzęd Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu było  szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

Projekt zakładał :

Czytaj więcej...

Uczniowie klasy II B zkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach wzięli udział w warsztatach z robotyki przy wykorzystaniu klocków LEGO Mindstorms. Celem tych warsztatów jest podniesienie kluczowych kompetencji uczniów w zakresie projektowania i budowania robotów. Zajęcia obejmują: zaprojektowanie, zbudowanie i „ożywienie” robota TRACK 3R z klocków LEGO Mindstorms.

Zajęcia odbywały się dzięki współpracy Fundacji „Milon” oraz S. Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Podnoszenie jakości edukacji SP w Grzędzicach”, które są współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Czytaj więcej...

Dzięki uzyskanemu przez Fundację „Milon” dofinansowania w ramach konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 realizowany jest  projekt „Podniesienie jakości edukacji SP Grzędzice”. Celem projektu jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

Działania projektowe mają pozytywnie wpłynąć na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów , rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy ,podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych w SP Grzędzice poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie matematyczno-przyrodnicze, sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli do rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych u uczniów.

Czytaj więcej...