Drukuj

Dzięki uzyskanemu przez Fundację „Milon” dofinansowania w ramach konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 realizowany jest  projekt „Podniesienie jakości edukacji SP Grzędzice”. Celem projektu jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

Działania projektowe mają pozytywnie wpłynąć na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów , rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy ,podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych w SP Grzędzice poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie matematyczno-przyrodnicze, sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli do rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych u uczniów.

Dotychczas zakupiono sprzęt jako wyposażenie pracowni komputerowej (10 stanowisk dla uczniów), sprzęt do pracowni do nauczania metodą eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych ( 24 stanowiska uczniowskie i jedno dla nauczyciela) w tym dygestorium do bezpiecznego przeprowadzania reakcji chemicznych oraz zestawy wielofunkcyjne do prowadzenia eksperymentów.

Fundacja zakupiła już liczne książki, gry i pomoce dydaktyczne przydatne podczas prowadzonych zajęć (logopedia, socjoterapia, zajęcia dla uczniów zdolnych).

Dotychczas odbyło się już kilkaset z ponad 1100 godzin zaplanowanych zajęć (specjalistycznych, dydaktyczno –wyrównawczych , warsztatowych). W zajęciach tych wzięło już udział kilkudziesięciu uczniów SP Grzędzice. Ponadto w szkoleniach z zakresu wspierania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczyło  kilkunastu nauczycieli.

Wartość realizowanego projektu: 424 993,75 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 361 244,68 zł.

 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.