Fundacja „Milon” pozyskała na ten cel dofinansowanie  z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt zakładał:

 

 - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u minimum 42 uczniów SP Małkocin

 

- Rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy u minimum 10 uczniów SP Małkocin

 

- Podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych w SP Małkocin poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie matematyczno-przyrodnicze, sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli do rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych SP Małkocin.

 

 Osiągnięcie powyższych celów było możliwe dzięki stworzeniu w ramach projektu m.in. pracowni komputerowej z 11 w pełni wyposażonymi stanowiskami dla uczniów, pracowni do nauczania metodą eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych wyposażoną w 10 stanowisk uczniowskich i jednego stanowiska dla  nauczyciela , zakup dygestorium do bezpiecznego przeprowadzania reakcji chemicznych oraz zestawy wielofunkcyjne do prowadzenia eksperymentów.

 

W ramach projektu objęto 480 godzinami zajęć i warsztatów objęto  ponad 50 uczniów SP Małkocin, w tym w zakresie kompetencji cyfrowych 10 uczniów. W ramach projektu odbywały się min. Warsztaty z robotyki z wykorzystaniem klocków LEGO Mindstorms oraz Warsztaty przyrodnicze – rozwijające umiejętności i wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych na poziomie wyższym niż program szkolny. Ponadto uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w zajęciach z zakresu doradztw zawodowego.

 

Nauczyciele podnieśli swoje kompetencje w dzieleniu się między sobą wiedzą i doświadczeniem w ramach utworzonej sieci współpracy nauczycieli.

 

Jak wynika z powyższego wszystkie zamierzone cele projektu zostały zrealizowane. Uczniowie i nauczyciele nabyli kompetencje a zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne zostają w szkole do użytku w ramach prowadzonych tam zajęć.

 

Wartość zrealizowanego projektu: 436 086,25 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 370 673,31zł.

 

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.