Fundacja „Milon” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020na projekt, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

„Podniesienie jakości edukacji SP Małkocin”.

Cele projektu:

 

Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u minimum 42 uczniów SP Małkocin do VIII 2020 roku.

Rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy u minimum 10 uczniów SP Małkocin do VIII 2020 roku.

Podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych w SP Małkocin poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie matematyczno-przyrodnicze, sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli do rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych SP Małkocin do czerwca 2019 roku.

 

Osiągnięcie powyższych celów będzie możliwe dzięki stworzeniu w ramach projektu m.in. pracowni komputerowej z 11 w pełni wyposażonymi stanowiskami dla uczniów, pracowni do nauczania metodą eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych wyposażoną w 10 stanowisk uczniowskich i jedno nauczyciela w tym dygestorium do bezpiecznego przeprowadzania reakcji chemicznych oraz zestawy wielofunkcyjne do prowadzenia eksperymentów.

 

Efekty projektu:

 

Objęcie szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych 10 uczniów SP Małkocin.

 

Utworzenie sieci wspierania dla 5 nauczycieli SP Małkocin.

 

Objęcie projektem 50 uczniów SP Małkocin.

 

Przeprowadzenie 480 godzin zajęć warsztatowych i kół w SP Małkocin.

 

 

W ramach projektu odbywają się także Warsztaty z robotyki z wykorzystaniem klocków LEGO Mindstorms oraz Warsztaty przyrodnicze – rozwijające umiejętności i wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych na poziomie wyższym niż program szkolny.

 

 

 

 

Wartość projektu:

 

436 086,25 zł

 

Dofinansowanie z

Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

370 673,31zł.

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.