Dobiega końca realizacji projekt „Podniesienie jakości edukacji SP Pęzino”. Na realizację projektu Fundacja „Milon” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Celem  projektu było szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

 W ramach projektu rozwijano kompetencje kluczowe uczniów, rozwijano kompetencje cyfrowe niezbędne na rynku pracy, a także podniesiono jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych w SP Pęzino poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie matematyczno-przyrodnicze, sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów SP Pęzino.

Czytaj więcej...

 

Fundacja „Milon” realizuje obecnie projekt „Podniesienie jakości edukacji SP Pęzino”. Środki na jego realizację uzyskała dzięki napisaniu wniosku i zdobyciu dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

 

 Zakładane efekty projektu to: rozwój kompetencji kluczowych uczniów, rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy ,a także  podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie matematyczno-przyrodnicze, sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie  rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych u uczniów.

Czytaj więcej...

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Czytaj więcej...