Fundacja „Milon” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

 

„Podniesienie jakości edukacji SP Pęzino”.

 

Cele projektu:

 

  • Rozwój kompetencji kluczowych u minimum 102 uczniów SP Pęzino do sierpnia 2019 roku.
  • Rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy u minimum 35 uczniów SP Pęzino do sierpnia 2019 roku.
  • Podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych w SP Pęzino poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie matematyczno-przyrodnicze, sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli do rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych SP Pęzino do czerwca 2019 roku.

 

Osiągnięcie powyższych celów będzie możliwe dzięki stworzeniu w ramach projektu m.in. pracowni komputerowej z 10 w pełni wyposażonymi stanowiskami dla uczniów, pracowni do nauczania metodą eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych wyposażoną w 10 stanowisk uczniowskich i jedno nauczyciela w tym dygestorium do bezpiecznego przeprowadzania reakcji chemicznych oraz zestawy wielofunkcyjne do prowadzenia eksperymentów.

 

Objęcie szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych 40 uczniów SP Pęzino.

 

Objęcie szkoleniami z podnoszenia kompetencji w obszarze wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych 10 nauczycieli SP Pęzino.

 

Objęcie projektem 120 uczniów SP Pęzino.

 

Przeprowadzenie 432 godzin zajęć specjalistycznych.

 

 

Przeprowadzenie 270 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

 

 

Przeprowadzenie 486 godzin zajęć warsztatowych.

 

 

W celu przeprowadzenia kompleksowej indywidualnej diagnozy uczniów oraz wsparcia ucznia w zakresie zdiagnozowanych deficytów fundacja zakupi odpowiedni zakupić sprzęt i pomoce dydaktyczne m in. programy komputerowe do diagnozy i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie: logopedii, socjoterapii i uzdolnień uczniów.

 

 

W ramach projektu odbywają się także Warsztaty z robotyki z wykorzystaniem klocków LEGO Mindstorms oraz Warsztaty przyrodnicze – rozwijające umiejętności i wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych na poziomie wyższym niż program szkolny.

 

 

 

 

 

Wartość projektu:

 

 

416 875,00 zł

 

Dofinansowanie z

 

Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

 354 343,75 zł.

 

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.