Celem głównym projektu była poprawa jakości nauczania w SP Sowno do VIII 2019 roku. Cel główny zakładał:

-Rozwój kompetencji kluczowych u minimum 58 uczniów (w tym minimum 30 uczennic) SP Sowno do sierpnia 2019 roku.

- Rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy u minimum 30 uczniów w tym minimum 12 uczennic SP Sowno do sierpnia 2019 roku.

- Podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych w SP Sowno poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie matematyczno-przyrodnicze, sprzęt i pomoce dydaktyczne do rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych i podniesienie kompetencji nauczycieli SP Sowno do VI 2018 r.

 

Czytaj więcej...

Obecnie w SP Sowno realizowany jest projekt „Podniesienie jakości edukacji SP Sowno”.  Środki na realizację projektu pozyskała Fundacja „Milon” ze Stargardu w ramach konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Fundacja „Milon”, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych realizując kolejne działania wspiera podnoszenie jakości edukacji w regionie.

Cele główny projektu „Podniesienie jakości edukacji SP Sowno”  zakłada : rozwój kompetencji kluczowych u uczniów i uczennic, rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy a także podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych w SP Sowno.

Czytaj więcej...

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Czytaj więcej...