Fundacja „Milon”, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt:

„Podniesienie jakości edukacji SP Sowno”.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości nauczania w SP Sowno do VIII 2019 roku. Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe: Cel 1: Rozwój kompetencji kluczowych u minimum 58 uczniów (w tym minimum 30 uczennic) SP Sowno do sierpnia 2019 roku. Cel 2: Rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy u minimum 30 uczniów w tym minimum 12 uczennic SP Sowno do sierpnia 2019 roku. Cel 3: Podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych w SP Sowno poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie matematyczno-przyrodnicze, sprzęt i pomoce dydaktyczne do rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych i podniesienie kompetencji nauczycieli SP Sowno do VI 2018 r.

 

Osiągnięcie powyższych celów będzie możliwe dzięki stworzeniu w ramach projektu m.in. pracowni komputerowej z 15 w pełni wyposażonymi stanowiskami dla uczniów, pracowni do nauczania metodą eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych wyposażoną w 30 stanowisk uczniowskich i jedno nauczyciela w tym dygestorium do bezpiecznego przeprowadzania reakcji chemicznych oraz zestawy wielofunkcyjne do prowadzenia eksperymentów.

 

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

1)    Objęcie wsparciem 5 nauczycieli;

2)    Objęcie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 68 uczniów

3)    Przeprowadzenie 420godzin zajęć specjalistycznych

4)    Przeprowadzenie 300 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

5)    Przeprowadzenie 472 godzin warsztatów dla uczniów

 

W celu przeprowadzenia kompleksowej indywidualnej diagnozy uczniów oraz wsparcia ucznia w zakresie zdiagnozowanych deficytów fundacja zakupi odpowiedni zakupić sprzęt i pomoce dydaktyczne m in. programy komputerowe do diagnozy i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych np.:: "Mówiące obrazki", "Trening logopedyczny", "Logowiórki logopedyczne", "Wspomaganie rozwoju", "Głoska r i l".

 

W ramach projektu odbywają się także warsztaty z robotyki z wykorzystaniem klocków LEGO Mindstorms, warsztaty matematyczne oraz warsztaty przyrodnicze – rozwijające umiejętności i wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych na poziomie wyższym niż program szkolny.

 

Ponadto projekt przewiduję realizację zajęć specjalistycznych w tym terapię logopedyczną  oraz korekcyjno-kompensacyjnych.

 

 

Wartość projektu:

 

389 018,75 zł

 

Dofinansowanie z

Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

330 665,93 zł.

 

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.