Fundacja „Milon” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

„Podniesienie jakości edukacji SP Strachocin”.

Cele projektu:

 

Rozwój kompetencji kluczowych u minimum 51 uczniów SP Strachocin do sierpnia 2020 roku.

Rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy u minimum 18 uczniów SP Strachocin do sierpnia 2020 roku.

Podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych w SP Strachocin poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie matematyczno-przyrodnicze, sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli do rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych SP Strachocin do czerwca 2018 roku.

 

Osiągnięcie powyższych celów będzie możliwe dzięki stworzeniu w ramach projektu m.in. pracowni komputerowej z 24 w pełni wyposażonymi stanowiskami dla uczniów, pracowni do nauczania metodą eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych wyposażoną w 10 stanowisk uczniowskich i jedno nauczyciela w tym dygestorium do bezpiecznego przeprowadzania reakcji chemicznych oraz zestawy wielofunkcyjne do prowadzenia eksperymentów.

 

Efekty projektu:

 

Objęcie szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych 20 uczniów SP Strachocin.

 

Objęcie szkoleniami z podnoszenia kompetencji w obszarze wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych 3 nauczycieli SP Strachocin.

 

Objęcie projektem 60 uczniów SP Strachocin.

 

Przeprowadzenie 600 godzin zajęć specjalistycznych.

 

Przeprowadzenie 375 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

 

Przeprowadzenie 532 godzin zajęć warsztatowych.

 

W celu przeprowadzenia kompleksowej indywidualnej diagnozy uczniów oraz wsparcia ucznia w zakresie zdiagnozowanych deficytów fundacja zakupi odpowiedni zakupić sprzęt i pomoce dydaktyczne m in. programy komputerowe do diagnozy i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie: logopedii, socjoterapii i uzdolnień uczniów.

 

W ramach projektu odbywają się także Warsztaty z robotyki z wykorzystaniem klocków LEGO Mindstorms oraz Warsztaty przyrodnicze – rozwijające umiejętności i wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych na poziomie wyższym niż program szkolny.

 

Wartość projektu:

 

427 268,75 zł

 

Dofinansowanie z

Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

363 178,43 zł.

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.