Fundacja „Milon „ realizowałam projekt od 1 września 2017 roku  do końca sierpnia 2019 roku. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakładał następujące cele:

- Rozwój kompetencji kluczowych u minimum 68 uczniów SPS Stargard do sierpnia 2019 roku.

- Rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy u minimum 34 uczniów SPS Stargard do sierpnia 2019 roku.

- Podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych w SPS Stargard poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie matematyczno-przyrodnicze, sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli do rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych SPS Stargard do sierpnia 2018 roku.

W efekcie projektu w ramach ponad 1000 godzin zajęć  zrealizowanych w ramach projektu objęto blisko 100 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, grupę rodziców a także kilkunastu nauczycieli . Doposażono pracownie, zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Jak wynika z powyższego wszystkie zamierzone cele projektu zostały zrealizowane. Uczniowie i nauczyciele nabyli kompetencje a zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne zostają w szkole do użytku w ramach prowadzonych tam zajęć.

Fundacja „Milon”realizuje  projekt „Podniesienie jakości edukacji SPS Stargard” , który jest dofinansowany z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 . Wartość projektu:

417 943,75 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 355 252,18 zł.

W ramach projektu doposażono już pracownię  do nauczania metodą eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych, pracownie komputerowe w pełni wyposażone w stanowiska do pracy dla uczniów oraz dla nauczyciela, zakupiono liczne gry edukacyjne i książki.

Czytaj więcej...

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Czytaj więcej...