Fundacja „Milon” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

„Podniesienie jakości edukacji SPS Stargard”.

Cele projektu:

 

Rozwój kompetencji kluczowych u minimum 68 uczniów SPS Stargard do sierpnia 2019 roku.

Rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy u minimum 34 uczniów SPS Stargard do sierpnia 2019 roku.

Podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych w SPS Stargard poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie matematyczno-przyrodnicze, sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli do rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych SPS Stargard do sierpnia 2018 roku.

 

 

Osiągnięcie powyższych celów będzie możliwe dzięki stworzeniu w ramach projektu m.in. pracowni komputerowej z 10 w pełni wyposażonymi stanowiskami dla uczniów, pracowni do nauczania metodą eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych wyposażoną w pomoce dydaktyczne i jedno nauczyciela w tym dygestorium do bezpiecznego przeprowadzania reakcji chemicznych oraz zestawy wielofunkcyjne do prowadzenia eksperymentów.

 

Efekty projektu:

 

Objęcie szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych 40 uczniów SPS Stargard.

 

Objęcie szkoleniami z podnoszenia kompetencji w obszarze wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych 10 nauczycieli SPS Stargard.

 

Objęcie projektem 80 uczniów SPS Stargard.

 

Przeprowadzenie 684 godzin zajęć specjalistycznych.

 

Przeprowadzenie 336 godzin zajęć warsztatowych.

 

 

W celu przeprowadzenia kompleksowej indywidualnej diagnozy uczniów oraz wsparcia ucznia w zakresie zdiagnozowanych deficytów fundacja zakupi odpowiedni zakupić sprzęt i pomoce dydaktyczne m in. programy komputerowe do diagnozy i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie: logopedii, komunikacji itp.

 

Wartość projektu:

 

417 943,75 zł

 

Dofinansowanie z

Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

355 252,18 zł.

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.