Fundacja „Milon” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020na projekt, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

„Podniesienie jakości edukacji zawodowej w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Stargardzie”.

Cele projektu:

 

 

Podniesienie jakości edukacji zawodowej w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Stargardzie poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy do sierpnia 2020 roku.

 

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez utworzenie trzech pracowni w szkole zawodowej : projektowania mebli i aranżacji, napędów i silników, programowania obrabiarek CNC.

 

Pracownie zostaną wyposażone w 12 zestawów komputerowych z oprogramowaniem (w tym CAD), 6 przemienników częstotliwości, 6 zestawów falowników z silnikiem elektrycznym, 6 mulitmetrów cyfrowych, 6 watomierzów cyfrowych, 6 rezystorów suwakowych,

 

W wyżej wymienionych pracowniach przeprowadzonych zostanie 180 godzin zajęć dla uczniów.

 

Utworzona zostanie sieć doskonalenia nauczycieli oraz 4 kursów podnoszących kompetencje w obszarze nauczania zawodowego.

 

Utworzony zostanie również punkt kariery zawodowej dla uczniów SPINKA.

 

Zostanie zorganizowanych 18 staży u pracodawców.

 

 

Efekty projektu:

 

Liczba nauczycieli, którzy nabędą kompetencje w obszarze edukacji zawodowej – 15 osób.

 

Liczba uczniów, którzy nabędą kompetencje w obszarze edukacji zawodowej – 18 osób.

 

 

 

 

Wartość projektu:

 

377 815,00 zł

 

Dofinansowanie z

Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

321 142,75 zł.

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.