Drukuj

 Fundacja „Milon” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020na projekt, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

„Podniesienie jakości edukacji zawodowej w Technikum Zawodowym nr 1 w Stargardzie”.

Cele projektu:

 

 

Podniesienie jakości edukacji zawodowej w Technikum Zawodowym nr 1 w Stargardzie poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy do sierpnia 2020 roku.

 

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez utworzenie trzech pracowni w technikum: nowoczesnych technologii, urządzeń i pomiarów elektrycznych i elektronicznych, aplikacji mobilnych.

 

Pracownie zostaną wyposażone w 2 drukarki 3D, 8 zestawów robotów edukacyjnych, 8 ploterów, 8 zasilaczy laboratoryjnych, 8 generatorów funkcyjnych, 8 oscyloskopów dwukanałowych, 8 multimeterów cyfrowych, 8 mierników cęgowych, 8 mostków LRC, 8 testerów stanów logicznych, 8 tabletów, szafę na tablety.

 

W wyżej wymienionych pracowniach przeprowadzonych zostanie 180 godzin zajęć dla uczniów.

 

Utworzona zostanie sieć doskonalenia nauczycieli oraz 4 kursów podnoszących kompetencje w obszarze nauczania zawodowego.

 

Utworzony zostanie również punkt kariery zawodowej dla uczniów SPINKA.

 

Zostanie zorganizowanych 24 staży u pracodawców.

 

 

Efekty projektu:

 

Liczba nauczycieli, którzy nabędą kompetencje w obszarze edukacji zawodowej – 15 osób.

 

Liczba uczniów, którzy nabędą kompetencje w obszarze edukacji zawodowej – 24 osób.

 

 

 

 

Wartość projektu:

 

431 302,50 zł

 

Dofinansowanie z

Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

366 607,12 zł.

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.