Jesteśmy kowalami własnego losu

Celem projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej poprzez przygotowanie i/lub realizację konkretnych przedsięwzięć w obszarze ekonomii społecznej. W ramach planowanego do realizacji przedsięwzięcia przygotowanych zostanie 5 partnerstw dotyczących realizacji przedsięwzięć w obszarze ekonomii społecznej, 5 planów realizacji tych przedsięwzięć, 1 przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach planowanego do realizacji projektu i 1 przedsięwzięcie zostanie rozpoczęte. Planowane do realizacji przedsięwzięcia ekonomii społecznej będą realizowane w partnerstwach min trójsektorowych w zależności od specyfiki i możliwości. Projekt planuje również realizację działań związanych z rozwojem wolontariatu pracowniczego. Realizacja projektu pozwoli również na przygotowanie klastra na bazie zaangażowanych pomiotów.

Projekt będzie realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie stargardzkim w okresie od 2010-06-01 do 2010-12-31
projekt jednoroczny(realizowany tylko w 2010 r.)

Zadanie 1: Ratujemy nasze książki

W ramach zadania planujemy odnowienie ponad 50 starych książek będących w posiadaniu Gminnej Biblioteki w Kobylance. W ramach zadania planujemy zakupienie wyposażenia i sprzętu introligatorskiego, który posłuży do ręcznego odnawiania książek. Zakupiona zostanie gilotyna, stół, do każdego stanowiska ściski, drukarka, dodatkowo drobny sprzęt: stemple z liniami, kreskami, kropkami i łukami piłki do nacinania, Zakupione zostaną materiały tj.: klej, sznurek, płótno grzbietowe. 5 osób przejdzie 4 dniowe szkolenie obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie oprawiania książek. Szkolenie będzie prowadzone przez osobę, która zajmuje się konserwacją i oprawianiem starych zniszczonych książek. Na szkoleniu osoby uczestniczące nauczą się zdejmować stare okładki, oceniać zniszczenia książki, przygotowywać proste projekty nowych okładek oraz oprawiania książek przy użyciu w/w zakupionych narzędzi. Po przejściu szkolenia osoby te na zakupionym sprzęcie odnowią 50 książek z Biblioteki w Kobylance. Wyniki przedsięwzięcia zostaną uwiecznione na stronie internetowej Wnioskodawcy oraz zostanie przygotowana broszura, która zostanie rozesłana do bibliotek na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach zadania zostanie adoptowanie pomieszczenie do realizacji zadań związanych z introligatorstwem. W ramach zadania zostanie również przeprowadzona szczegółowa analiza potrzeb bibliotek Powiatu Stargardzkiego w zakresie odnawiania zasobów książkowych.


Zadanie 2: Budujemy klaster ekonomii społecznej

W ramach zadania planowana jest organizacja 2 spotkań wyjazdowych osób współpracujących
z Fundacją, na których to spotkaniach w formie warsztatowej zostaną wypracowane formy współpracy w zakresie planowanego do realizacji Kalstra oraz podpisana zostanie umowa na jego realizację. Na warsztatach zostanie opracowana analiza możliwości współpracy zaangażowanych podmiotów oraz formy tej współpracy. W wyniku realizowanych dwóch szkoleń wyjazdowych zostaną przygotowane dwa plany działania oraz umowy partnerskie dotyczące wspólnej realizacji przedsięwzięć w obszarze ekonomii społecznej. Na spotkaniach wyjazdowych (3 dniowych) planujemy zapewnić nocleg z wyżywieniem oraz materiały szkoleniowe. W spotkaniu będzie uczestniczyło po 10 osób w każdym. Prowadzone spotkania będą przez jednego trenera. Po przeprowadzonych szkoleniach zostanie przygotowany szczegółowy plan działania w zakresie realizacji klastra jak również w przypadku potrzeby skonsultowania się w zakresie aspektów prawnych realizowanej współpracy zakupione zostaną usługi eksperckie w zakresie prawnym, księgowym i marketingowym (łącznie 10 godzin).


Zadanie 3: Działamy w obszarze ekonomii społecznej
W ramach zadania planujemy realizację 50 godzin usług doradczych dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie wspólnego budowania partnerstw w obszarze realizowanych działań społecznych. Usługi będą realizowane w formie spotkań warsztatowych, na których opracowywane będą plany realizacji działań w obszarze ekonomii społecznej. Zadanie to będzie realizowane przez Partnera projektu jakim jest Stowarzyszenie „Serce Dzieciom”. Zadanie obejmuje przygotowanie wspólnie z pomiotami ekonomii społecznej 2 biznesplanów realizacji wspólnych partnerskich przedsięwzięć w obszarach działania tych Stowarzyszeń. Pozwoli to na skuteczne przygotowanie podmiotów do realizacji własnych zadań społecznych w formule partnerstwa. W ramach zadania powstaną dwa partnerstwa dotyczące realizacji zadań związanych z ekonomią społeczną.


Zadanie 4: Zarządzanie projektem i promocja ekonomii społecznej

W ramach zadania zostanie zatrudniony koordynator projektu oraz zlecone usługi księgowe podmiotowi zewnętrznemu. Zakupione zostaną materiały biurowe do realizacji zadania. W ramach zadania organizowane będą od strony technicznej szkolenia i spotkania. Będzie realizowana ewaluacja projektu. Zostanie przygotowane sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizowanego przedsięwzięcia. W ramach zadania zostanie przygotowana strona internetowa o realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięciach z obszaru ekonomii społecznej.