Fundacja „Milon”, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt:

 

SP Krępsko - czas na nowoczesną edukację

Celem głównym projektu jest poprawa jakości nauczania w SP Krępsko do VIII 2019 roku. Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe: Cel 1: Rozwój kompetencji kluczowych u minimum 56 uczniów (w tym minimum 30 uczennic) SP Krępsko do sierpnia 2019 roku. Cel 2: Rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy u minimum 30 uczniów w tym minimum 12 uczennic SP Krępsko do sierpnia 2019 roku. Cel 3: Podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych w SP Krępsko poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie przyrodnicze, sprzęt i pomoce dydaktyczne do rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych i podniesienie kompetencji nauczycieli SP Krępsko do VI 2018 r. 

Osiągnięcie powyższych celów będzie możliwe dzięki stworzeniu w ramach projektu m.in. pracowni komputerowej z 18 w pełni wyposażonymi stanowiskami dla uczniów, pracowni do nauczania metodą eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych wyposażoną w dygestorium wraz z zestawami wielofunkcyjnymi do prowadzenia eksperymentów oraz mikroskopy i teleskop.

 W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

1)    Objęcie wsparciem 3 nauczycieli;

2)    Objęcie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 65 uczniów

3)    Przeprowadzenie 552 godzin zajęć specjalistycznych

4)    Przeprowadzenie 300 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

5)    Przeprowadzenie 472 godzin warsztatów dla uczniów

 W celu przeprowadzenia kompleksowej indywidualnej diagnozy uczniów oraz wsparcia ucznia w zakresie zdiagnozowanych deficytów zostanie zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne w tym System SENSIS Zestaw do Terapii Integracji Sensorycznej oraz zestaw do terapii EEG Biofeedback.

 W ramach projektu odbywają się także Warsztaty z robotyki z wykorzystaniem klocków LEGO Mindstorms, warsztaty matematyczne oraz warsztaty przyrodnicze – rozwijające umiejętności i wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych na poziomie wyższym niż program szkolny.

 Ponadto projekt przewiduję realizację zajęć specjalistycznych w tym terapię logopedyczną  oraz korekcyjno-kompensacyjnych.

 

Wartość projektu:

 414 776,25 zł

Dofinansowanie z

Europejskiego Funduszu Społecznego:

352 559,81 zł.

 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.