Załącznik do Uchwały Zarządu nr 1/01/2016
z dnia 28.01.2016 r.
o zmianie statutu
Fundacji „Milon”


STATUT
FUNDACJI „Milon”

Postanowienia ogólne

§ 1

1.    Fundacja pod nazwą „Milon”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
BKM Poster sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wczasów 21. reprezentowany przez Prezesa Daniela Małyska.
zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mariusza Szulczewskiego w kancelarii notarialnej w Stargardzie Szczecińskim ul. Mickiewicza 2 w dniu 30.09.2009 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2.    Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Stargard.

§ 4

1.    Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2.    Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
3.    Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.


Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celami Fundacji jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1.    Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
2.    Pomoc społeczną.
3.    Ochronę i promocję zdrowia.
4.    Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
5.    Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
6.    Prowadzenie programów szkoleniowych, informacyjnych, stypendialnych i dotacyjnych;

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000 (trzy tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

1.    Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a)    darowizn, zapisów i spadków otrzymywanych zarówno w kraju jak i z zagranicy,
b)    dotacji i subwencji oraz grantów,
c)    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d)    dochodów z majątku Fundacji,
e)    prowadzonej działalności gospodarczej związanej z celami statutowymi,
f)    odsetek od lokat bankowych,
g)    wpływów uzyskanych  ze środków pomocowych Unii Europejskiej i instytucji unijnych oraz innych międzynarodowych organizacji,
h)    innych źródeł  przychodów przewidzianych prawem.
2.    Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację obejmuje:
a)    85, 59, b, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
b)    88, 99, z, pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
c)    93, 29, z, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
d)    58, 11, z, wydawanie książek
e)    58, 14, z, wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
f)    58, 19, z, pozostała działalność wydawnicza
g)    82, 30, z, działalność związaną z organizacja targów, wystaw i kongresów
h)    47.91.z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
i)    47.99.z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
j)    77.29.z wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego


§ 11

1.    Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację;
2.    Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
3.    Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie  na realizację celów statutowych i na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
4.    Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Władze Fundacji.

§ 12

1.    Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2.    Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym z Prezesa Fundacji;
3.    Prezes Fundacji powołany jest przez Fundatora zarządzeniem;
4.    Prezes Fundacji może powoływać i odwoływać członków Zarządu Fundacji, w tym Wiceprezesa Fundacji;
5.    Zarząd Fundacji powołany jest na czas nieograniczony;
6.    Członkostwo w Zarządzie wygasa tylko i wyłącznie na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, zrzeczenia się mandatu członka, Wiceprezesa lub Prezesa Fundacji;

§ 13

1.    Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.    Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a)    uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych
b)    uchwalanie regulaminów,
c)    sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d)    ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e)    przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f)    prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji;
g)    podejmowanie decyzji w wszelkich innych sprawach dotyczących Fundacji.
3.    Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność Prezesa Fundacji;
4.    W przypadku posiedzeń Zarządu w składzie dwuosobowym o ważności podejmowanych uchwał decyduje głos Prezesa Fundacji;
5.    Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6.    W sytuacji gdy w Zarządzie zasiada jedynie Prezes Fundacji może on podejmować decyzje samodzielnie w formie zarządzeń do czasu uzupełnienia składu zarządu o nowe osoby.

Sposób Reprezentacji

§ 14

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa Prezes Fundacji.


Zmiana Statutu

§ 15

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji zgodnie z zasadami określonymi w § 13.

Połączenie z inną fundacją.

§ 16

1.    Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2.    Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 17

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.


Likwidacja Fundacji.

§ 18

1.    Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.    Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 19

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 20

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach.