Jednolity tekst statutu

 

 

STATUT

FUNDACJI „Milon”

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.     Fundacja pod nazwą „Milon”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

BKM Poster sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wczasów 21. reprezentowany przez Prezesa Daniela Małyska.

zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mariusza Szulczewskiego w kancelarii notarialnej w Stargardzie Szczecińskim ul. Mickiewicza 2 w dniu 30.09.2009 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2.     Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 

§ 2

 

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Stargard.

 

§ 4

 

1.     Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.     Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

3.     Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały.

4.     Swoje działania Fundacja może prowadzić również poprzez powołane przez Zarząd jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

 

§ 5

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 6

 

Celami Fundacji jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

 

§ 7

 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1.     Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.

2.     Pomoc społeczną.

3.     Ochronę i promocję zdrowia.

4.     Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

5.     Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

6.     Prowadzenie programów szkoleniowych, informacyjnych, stypendialnych i dotacyjnych;

7.     Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

8.     Ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138);

 

§ 8

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji.

 

§ 9

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000 (trzy tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 10

 

1.     Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a)     darowizn, zapisów i spadków otrzymywanych zarówno w kraju jak i z zagranicy,

b)     dotacji i subwencji oraz grantów,

c)     dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d)     dochodów z majątku Fundacji,

e)     prowadzonej działalności gospodarczej związanej z celami statutowymi,

f)      odsetek od lokat bankowych,

g)     wpływów uzyskanych  ze środków pomocowych Unii Europejskiej i instytucji unijnych oraz innych międzynarodowych organizacji,

h)     innych źródeł  przychodów przewidzianych prawem.

2.     Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację obejmuje:

a)     85, 59, b, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

b)     88, 99, z, pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

c)     93, 29, z, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

d)     58, 11, z, wydawanie książek

e)     58, 14, z, wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

f)      58, 19, z, pozostała działalność wydawnicza

g)     82, 30, z, działalność związaną z organizacja targów, wystaw i kongresów

h)     47.91.z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

i)      47.99.z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

j)      77.29.z wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

 

 

§ 11

 

1.   Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację;

2.   Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

3.   Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie  na realizację celów statutowych i na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

4.   Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

Władze Fundacji.

 

§ 12

 

1.       WładząFundacji jest Zarząd Fundacji.

2.       Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym z Prezesa Fundacji;

3.       Prezes Fundacji powołany jest przez Fundatorazarządzeniem;

4.       Prezes Fundacji może powoływać i odwoływać członków Zarządu Fundacji, w tym Wiceprezesa Fundacji;

5.       Zarząd Fundacji powołany jest na czas nieograniczony;

6.       Członkostwo w Zarządzie wygasa tylko i wyłącznie na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, zrzeczenia się mandatu członka, Wiceprezesa lub Prezesa Fundacji;

 

§ 13

 

1.     Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.     Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)     uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych

b)     uchwalanie regulaminów,

c)     sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d)     ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e)     przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

f)      prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji;

g)     podejmowanie decyzji w wszelkich innych sprawach dotyczących Fundacji.

3.     Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność Prezesa Fundacji;

4.     W przypadku posiedzeń Zarządu w składzie dwuosobowym o ważności podejmowanych uchwał decyduje głos Prezesa Fundacji;

5.     Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6.     W sytuacji gdy w Zarządzie zasiada jedynie Prezes Fundacji może on podejmować decyzje samodzielnie w formie zarządzeń do czasu uzupełnienia składu zarządu o nowe osoby.

 

Sposób Reprezentacji

 

§ 14

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa Prezes Fundacji.

 

 

Zmiana Statutu

 

§ 15

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji zgodnie z zasadami określonymi w § 13.

 

Połączenie z inną fundacją.

 

§ 16

 

1.     Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.     Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 17

 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

 

 

Likwidacja Fundacji.

 

§ 18

 

1.     Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.     Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

 

§ 19

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§ 20

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach.