Dobiegła końca realizacja projektu  „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM1 Stargard”.   Środki na realizację projektu Fundacja „Milon pozyskała  w ramach konkursu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt.

Cele projektu:
-Dostosowanie 10 istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w PM1 poprzez doposażenie w pomoce dydaktyczne i podniesienie kompetencji nauczycieli ;
- Podniesienie jakości usług edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie oferty edukacji przedszkolnej do indywidualnych potrzeb dzieci, w tym z niepełnosprawnością ;

Efekty projektu:
1.    Doposażono istniejące miejsca wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 poprzez wyposażenie pracowni Tomatis, pracowni Integracji Sensorycznej, sali twórczości artystycznej, pracowni języka francuskiego oraz pracowni multimediów i robotyki w pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy z dzieckiem z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
2. Podniesiono kompetencje nauczycieli w obszarze wsparcia dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami;
3. Przeprowadzono blisko 1000 godzin zajęć  specjalistycznych ( w tym zajęcia wyjazdowe) wspierających  dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami  w skutek czego nastąpił rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych umiejętności, dostosowanych do wieku i możliwości dzieci.
Jak wynika z powyższego wszystkie zamierzone cele projektu zostały zrealizowane. Osiągnięte zostały zaplanowane wskaźniki. Dzieci i nauczyciele nabyli kompetencje a zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne zostają w przedszkolu do użytku w ramach prowadzonych tam zajęć.
Opis korzyści wynikających z wykorzystania zakupionych sprzętów na wybranych zajęciach przeprowadzonych w ramach projektu:
1. SI - Zakupiony sprzęt do integracji sensorycznej wspomaga prawidłowy rozwój dzieci, specjalistyczne pomoce poprawiają zdolności manualne i motoryczne. Praca na takim poziomie to gwarancja wartościowej nauki, skutecznego rozwoju oraz świetnej zabawy.
2. Laboratorium - Zajęcia laboratoryjne zabrały dzieci w ekscytujące podróże odkrywcze, pozwoliły im doświadczać, eksperymentować, porównywać i wnioskować. Dzieci poznały szereg zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez doświadczenia. Dzięki zakupionemu sprzętowi w dzieciach rozbudzono ciekawość, aktywność, wyobraźnię, kreatywność.
3. Zajęcia Artystyczne - Zajęcia artystyczne rozwinęły w dzieciach zmysł estetyki, wyobraźnię przestrzenną, sprawność manualną i kreatywność. Dzieci przygotowane zostały do szeroko rozumianego życia kulturalnego. Sprzęt i pomoce stały się fundamentem działań twórczych, radości i rozwoju dzieci.
4. Tomatis - Zakupiony sprzęt metody Tomatisa umożliwił badanie uwagi słuchowej oraz prowadzenie profesjonalnego treningu słuchowego. Dzięki specyficznemu sposobowi przetwarzania muzyki obserwuje się u dzieci po terapii znaczącą poprawę zdolności motorycznych, poznawczych i emocjonalnych. Występują działania stymulujące mózg i redukujące problemy z nieprawidłowościami w uwadze słuchowej.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Miasto Stargard w okresie: 01.05.2019 r. – 31.08.2020r. Z uwagi na COVID -19 realizacje przesunięto do końca  listopada 2020r.


Wartość projektu: 449 693,75 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego:
382 238,75 zł.
Projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.