Fundacja „Milon”, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt:

 

Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM1 Stargard”

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miasto Stargard w okresie: 01.05.2019 r. – 31.08.2020 r.

Cele projektu:

Ø  Dostosowanie 10 istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w PM1 poprzez doposażenie w pomoce dydaktyczne i podniesienie kompetencji nauczycieli do końca sierpnia 2020;

Ø  Podniesienie jakości usług edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie oferty edukacji przedszkolnej do indywidualnych potrzeb dzieci, w tym z niepełnosprawnością do końca sierpnia 2020 roku.. 

Realizacja projektu obejmuje:

1.    Doposażenie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością o wyposażenie pracowni Tomatis, pracowni Integracji Sensorycznej, Sali twórczości artystycznej, pracowni języka francuskiego oraz pracowni multimediów i robotyki w pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy z dzieckiem z różnego rodzaju niepełno sprawnościami.

2.    Podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze wsparcia dzieci z niepełnosprawnością

Ponadto projekt przewiduje:

Ø  Prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnością;

Ø  Rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych umiejętności, dostosowanych do wieku i możliwości dzieci poprzez prowadzenie specjalistycznych zajęć w utworzonych pracowniach

Ø  Prowadzenie wyjazdowych zajęć dodatkowych

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

1)    Objęcie wsparciem 15 nauczycieli;

2)    Objęcie 30 dzieci dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej;

3)    Dofinansowanie 10 miejsc wychowania przedszkolnego;

4)    Przeprowadzenie 420 godzin zajęć specjalistycznych

5)    Przeprowadzenie 430 godzin zajęć dodatkowych

6)    Przeprowadzenie 7 zajęć wyjazdowych jednodniowych

 

 

Wartość projektu:

449 693,75 zł

 Dofinansowanie z

Europejskiego Funduszu Społecznego:

382 238,75 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.