Dobiegła końca realizacja projektu  „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM5 Stargard”.   Środki na realizację projektu Fundacja „Milon pozyskała  w ramach konkursu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt.

Projekt zakładał :
-  Dostosowanie 15 istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w PM5 poprzez doposażenie w pomoce dydaktyczne i podniesienie kompetencji nauczycieli ;
-  Podniesienie jakości usług edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie oferty edukacji przedszkolnej do indywidualnych potrzeb dzieci, w tym z niepełnosprawnością do końca sierpnia 2020 roku.

W ramach projektu:
1.    Doposażono istniejące miejsca wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 5 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy, który umożliwia przygotowanie odpowiednich posiłków, zakupiono aparat EEG BIOFEEDBACK PLUS oraz doposażono sale terapeutyczne w sprzęt adekwatny do pomocy dzieciom zgodnie z zapisami zawartymi w orzeczeniach;
2.    Utworzono pracownię multimedialną j i pracownię poznawania świata. W utworzonych pracowniach przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem zakupionych sprzętów i pomocy dydaktycznych. Dzieci uczestniczyły zarówno w zajęciach specjalistycznych przeprowadzonych na terenie PM5 jak również uczestniczyły w wyjazdowych zajęciach dodatkowych.
W skutek uczestnictwa w zajęciach zrealizowanych w ramach projektu u dzieci nastąpił rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych umiejętności, dostosowanych do wieku i możliwości dzieci poprzez prowadzenie specjalistycznych zajęć w utworzonych pracowniach
3.    Podniesiono kompetencji nauczycieli w obszarze wsparcia dzieci z niepełnosprawnością.
Jak wynika z powyższego wszystkie zamierzone cele projektu zostały zrealizowane. Osiągnięte zostały zaplanowane wskaźniki. Dzieci i nauczyciele nabyli kompetencje a zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne zostają w przedszkolu do użytku w ramach prowadzonych tam zajęć.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Miasto Stargard w okresie: 01.05.2019 r. – 31.08.2020 r. Z uwagi na pandemię COVID -19 okres realizacji zadań przedłużono do końca listopada 2020.

Wartość projektu: 327 608,75 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 278 464,95 zł.
Projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.