Fundacja „Milon”, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt:

 

Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM5 Stargard”

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miasto Stargard w okresie: 01.05.2019 r. – 31.08.2020 r.

Cele projektu:

Ø  Dostosowanie 15 istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w PM5 poprzez doposażenie w pomoce dydaktyczne i podniesienie kompetencji nauczycieli do końca września 2019; 

Ø  Podniesienie jakości usług edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie oferty edukacji przedszkolnej do indywidualnych potrzeb dzieci, w tym z niepełnosprawnością do końca sierpnia 2020 roku.. 

Realizacja projektu obejmuje:

1.    Doposażenie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 5 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością o piec konwekcyjno-parowy, który umożliwi przygotowanie odpowiednich posiłków, aparatu EEG BIOFEEDBACK PLUS oraz doposażenie sal terapeutycznych w sprzęt adekwatny do pomocy dzieciom zgodnie z zapisami orzeczeń;

2.    Utworzenie w Przedszkolu Miejskim Nr 5 pracowni multimedialnej i poznawania świata.

3.    Podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze wsparcia dzieci z niepełnosprawnością

Ponadto projekt przewiduje:

Ø  Prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnością;

Ø  Rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych umiejętności, dostosowanych do wieku i możliwości dzieci poprzez prowadzenie specjalistycznych zajęć w utworzonych pracowniach

Ø  Prowadzenie wyjazdowych zajęć dodatkowych

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

1)    Objęcie wsparciem 20 nauczycieli;

2)    Objęcie 40 dzieci dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej;

3)    Dofinansowanie 15 miejsc wychowania przedszkolnego;

4)    Przeprowadzenie 208 godzin zajęć specjalistycznych

5)    Przeprowadzenie 410 godzin zajęć dodatkowych

6)    Przeprowadzenie 96 godzin zajęć wyjazdowych

 

 

Wartość projektu:

 327 608,75

 Dofinansowanie z

Europejskiego Funduszu Społecznego:

278 464,95 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.