Dobiega końca realizacja dwuletniego projektu „Zintegrowany system indywidualizacji pracy z uczniem w SP Kliniska Wielkie Szkoła +”. Za realizację projektu odpowiedzialna była Fundacja „Milon „ ze Stargardu.

Projekt zakładał:

-Rozszerzenie dostępu dla 94 uczniów (w tym minimum 42 uczennice) o specjalnych potrzebach edukacyjnych do indywidualizacji nauczania do sierpnia 2019 roku.

-Rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 80 uczniów w tym minimum 36 uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do sierpnia 2019 roku.

-Wzmocnienie kompetencji 15 rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wychowania i wspierania uczniów i uczennic do sierpnia 2019 roku.

- Rozszerzenie potencjału SP w Kliniskach Wielkich do prowadzenia indywidualizacji poprzez podniesienie kompetencji u 3 nauczycieli SP w zakresie przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji (Biofeedback oraz integracja sensoryczna) oraz doposażenie szkoły do czerwca 2018 roku.

Mając na uwadze realizację powyższych celów  odbyło się ok. 2000 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów podczas których podnosili oni swoje kompetencje we wskazanym obszarze.

W ramach projektu odbywały się zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne (w tym terapia logopedyczna)  oraz warsztaty dla uczniów zdolnych.

 Nauczyciele podnieśli swoje kompetencje poprzez udział w  szkoleniach prowadzących do wsparcia ucznia w zakresie zdiagnozowanych deficytów.

Wsparciem objęto również rodziców uczniów biorących udział w zajęciach, by mieli okazję rozwijać swoje umiejętności rodzicielskie.

Istotnym elementem prowadzącym do realizacji wskazanych celów projektu był zakup sprzętów, książek, gier, i innych licznych pomocy dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji u uczniów. Zakupiono min. sprzęt do terapii integracji sensorycznej, zestaw do terapii EEG Biofeedback, oraz 24 tablety wraz z wózkiem na tablety posiadającym funkcję ładowania baterii z najbardziej aktualnym oprogramowaniem informatycznym, programy komputerowe do diagnozy i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Jak wynika z powyższego założone cele zostały zrealizowane.

Trwający dwa lata projekt trwa do końca VIII 2019roku.

Wartość projektu: 411 676,25 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 349 924,81 zł.

Środki na realizację projektu pozyskała Fundacja „Milon” ze Stargardu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 .