Drukuj

Fundacja „Milon”, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt:

 

Zintegrowany system indywidualizacji pracy z uczniem w

SP Kliniska Wielkie Szkoła +

 

Cele realizowanego projektu:

W celu prawidłowej realizacji zadań, w tym przeprowadzenia kompleksowej indywidualnej diagnozy uczniów oraz wsparcia ucznia w zakresie zdiagnozowanych deficytów fundacja zakupi odpowiedni sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w tym sprzęt do terapii integracji sensorycznej, zestaw do terapii EEG Biofeedback, oraz 24 tablety wraz z wózkiem na tablety posiadającym funkcję ładowania baterii z najbardziej aktualnym oprogramowaniem informatycznym, programy komputerowe do diagnozy i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych m.in. "Mówiące obrazki", "Trening logopedyczny", "Logowiórki logopedyczne", "Wspomaganie rozwoju", "Głoska r i l".

Projekt przewiduje również skierowanie nauczycieli na szkolenia podnoszące kompetencje w zakresie rozpoznawania potrzeb rozwojowych, wspomagania rozwoju oraz prowadzenia terapii uczniów.

Ponadto projekt przewiduję realizację zajęć specjalistycznych w tym terapię logopedyczną  oraz korekcyjno-kompensacyjnych.

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

1)    Objęcie wsparciem 3 nauczycieli;

2)    Objęcie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 94 uczniów

3)    Przeprowadzenie 1 116 godzin zajęć specjalistycznych

4)    Przeprowadzenie 720 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

5)    Przeprowadzenie 132 godzin warsztatów dla uczniów uzdolnionych

 

 

Wartość projektu:

 411 676,25 zł

 Dofinansowanie z

Europejskiego Funduszu Społecznego:

349 924,81 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.