Projekt zakończony nie ma już planowanych działań 

 

 

 

Dobiegła końca realizacja projektu  „Nowoczesna Edukacja” realizowanego na rzecz uczniów SP Kliniska Wielkie. 

Środki na realizację projektu Fundacja „Milon” pozyskała  w ramach konkursu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt.

Celem głównym  projektu była poprawa jakości nauczania w SP Kliniska Wielkie.

Założenia projektu:

- Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u min. 85 uczniów SP Kliniska Wielkie w obszarach zainteresowań uczniów.

- Rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy u min. 20 uczniów SP Kliniska Wielkie

- Podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w SP Kliniska Wielkie poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownię przyrodniczą, sprzęt i pomoce dydaktyczne i podniesienie kompetencji min. 10 nauczycieli SP Kliniska Wielkie;

Czytaj więcej...

Fundacja „Milon”, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt:

 

Zintegrowany system indywidualizacji pracy z uczniem w

SP Kliniska Wielkie Szkoła +

Czytaj więcej...

Dobiega końca realizacja dwuletniego projektu „Zintegrowany system indywidualizacji pracy z uczniem w SP Kliniska Wielkie Szkoła +”. Za realizację projektu odpowiedzialna była Fundacja „Milon „ ze Stargardu.

Projekt zakładał:

-Rozszerzenie dostępu dla 94 uczniów (w tym minimum 42 uczennice) o specjalnych potrzebach edukacyjnych do indywidualizacji nauczania do sierpnia 2019 roku.

-Rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 80 uczniów w tym minimum 36 uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do sierpnia 2019 roku.

-Wzmocnienie kompetencji 15 rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wychowania i wspierania uczniów i uczennic do sierpnia 2019 roku.

Czytaj więcej...

Podkategorie